Smart Lighting

Producent i importer oświetlenia

Gwarancja

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

1. SMART SP. z o.o. z siedzibą w Sopocie przy Al. Niepodległości 660 zwany dalej Gwarantem zapewnia, że dostarczane wyroby są wolne od wad konstrukcyjnych i materiałowych, które mogłyby naruszyć ich funkcjonalność, o ile przestrzegana była instrukcja obsługi dostarczona przy zawarciu umowy.
2. Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terytorium Polski.
3. Gwarant bezpłatnie usunie ewentualną niesprawność wyrobu, zgodnie z postanowieniami niniejszej gwarancji pod warunkiem przedstawienia wypełnionej w dniu zakupu karty gwarancyjnej wraz z kopią dowodu zakupu. Dokonywanie zmian i skreśleń w karcie gwarancyjnej przez osoby nieupoważnione powoduje utratę uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji.
4. Okres gwarancji na wyroby wynosi 24 miesiące licząc od daty sprzedaży.
5. W celu zgłoszenia reklamacjiUżytkownik powinien dostarczyć uszkodzony wyrób do punktu serwisowego na własny koszt po wcześniejszym zgłoszeniu zgodnie z procedurą reklamacyjną. Koszt przesyłki do klienta po naprawie pokrywa Gwarant.
6. Okres gwarancji na akcesoria dołączone do urządzenia (np. uchwyty, kable itp.) wynosi 1 miesiąc od daty sprzedaży z wyłączeniem uszkodzeń mechanicznych )
7. Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w możliwie najkrótszym terminie nie przekraczającym 21 dni roboczych od przyjęcia wyrobu na serwis. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, termin powyższy może ulec przedłużeniu o kolejne 30 dni.
8. Usterka musi być zgłoszona do serwisu nie później niż 14 dni od jej zaistnienia.
9. Nabywca zobowiązany jest dostarczyć produkt w oryginalnym opakowaniu, wraz ze wszystkimi akcesoriami. Odpowiedzialność za uszkodzenia wynikające z użycia opakowania zastępczego ponosi nabywca.
10. Wyrób nie odebrany z serwisu w ciągu 3 miesięcy od ukończenia naprawy przepada na rzecz serwisu.
11. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji (reklamacji sprawnego wyrobu lub gdy uszkodzenie powstało z winy klienta) zgłaszający reklamację zostanie obciążony kosztami ekspertyzy oraz transportu.
12. Gwarancja nie obejmuje:
- jakiegokolwiek używania wyrobu wykraczającego poza opis zakresu jego pracy;
- roszczeń z tytułu parametrów technicznych wyrobu, o ile są one zgodne z podanymi przez producenta w instrukcji obsługi lub innych dokumentach o charakterze normatywnym;
- uszkodzeń powstałych z przyczyn zewnętrznych, np.: uszkodzeń mechanicznych, skutków zjawisk atmosferycznych, zanieczyszczeń, zalań, przepięć, itp.
13. W przypadku, gdy naprawa gwarancyjna wymaga wymiany części, element wymieniony pozostaje własnością Gwaranta. Części użyte do wymiany mogą być innej marki o parametrach technicznych co najmniej równoważnych.
14. Nabywca traci prawa gwarancyjne w przypadku zerwania plomb gwarancyjnych, tabliczki znamionowej z numerem seryjnym lub stwierdzenia przez serwis producenta dokonywania nieautoryzowanych napraw lub zmian systemowy bądź konstrukcyjnych wyrobu.
15. Gwarant może uchylić się od dotrzymania terminowości usługi gwarancyjnej, jeżeli zaistnieją nieprzewidziane okoliczności o charakterze siły wyższej np.: klęska żywiołowa, niepokoje społeczne itp.
16. Gwarant nie odpowiada za szkody i straty powstałe w wyniku niemożności korzystania z urządzenia będącego w naprawie.
17. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa kupującego do domagania się zwrotu utraconych korzyści w związku z wadami urządzenia.
18.Gwarant nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku utraty danych na nośnikach magnetycznych
19. Stosunek prawny pomiędzy nabywcą urządzenia i Gwarantem regulowany jest wyłącznie postanowieniami niniejszej gwarancji. Dalej idące roszczenia odszkodowawcze są wyłączone chyba, że wynikają one z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
20. Gwarancja niniejsza ma charakter uzupełniający w stosunku do uprawnień nabywcy przysługujących wobec sprzedawcy. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień nabywcy wynikających z niezgodności towaru z umową.